Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 – PTSC

Công việc: Thi công đóng mới

Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)

Thời gian: Từ tháng 6 đến thàng 9 năm 2018


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!