Thi công đóng mới tàu H1068

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu H1068

Công việc: Thi công đóng mới

Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)

Thời gian: Từ tháng 5 đến thàng 10 năm 2019


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan