Các bước thiếu vững chắc trong ngành cơ khí

Các bước thiếu vững chắc trong ngành cơ khí

Tương lai ngành cơ khí tại Việt Nam

 
Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Cung cấp hơn 50 nhân lực (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn, thợ phụ,...) cho dự án làm việc trên bờ tại Việt Nam và trên biển Việt Nam